Generalforsamling afholdes hvert år – den anden tirsdag i februar.
Generalforsamling afholdes i klubhuset på Gjøl Havn.
Forslag til evt. skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse.
Dagsorden i følge vedtægter :

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år..
  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. Budget for det kommendne år.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af revisorer.
  8. Valg til div. udvalg.
  9. Eventuelt

Referater

Bestyrelsens beretninger

6

7

12