§1. Klubbens navn og hjemsted:
Klubbens navn er Gjøl Sejlklub GSK, og er hjemmehørende i Jammerbugt Kommune. Klubben har til huse på
Gjøl Havn 12, Gjøl. Postadresse m.m., kan være hos ansvarlige bestyrelsesmedlemmer.

§2. Klubbens formål:
Gjøl Sejlklub's formål, er at skabe udfoldelsesmuligheder for de sejlsportsudøvere, der er tilknyttet klubben.
Bestræbelserne gælder for aktiviteter af både turmæssig, og konkur-rencemæssig art. Klubben varetager medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder og de idrætsorganisationer den er tilknyttet.
Klubbens formål er at fremme kendskab til sejlsport via ungdomsarbejde på maritime områder. Gjøl Sejlklub er
medlem af Dansk Sejlunion, og hermed underkastet Dansk Sejlunions love og vedtægter.
Gennem medlemskab af Dansk Sejlunion er Gjøl sejlklub også medlem af Dansk Idræts-forbund og på lignende vis underkastet ldrætsforbundets love og vedtægter.
Klubben tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, efter Folkeoplysningsloven. Klubben er almennyttig,
og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål og vedtægter.

§3. Klubbens drift:
Klubbens drift finansieres i form af medlemskontingenter samt offentlige tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven bestemmelser.
Overskud skal tilfalde klubben, til anvendelse indenfor lovens rammer.

§4. Optagelse af medlemmer:
Som medlem i Gjøl Sejlklub kan enhver optages, der vil efterleve klubbens formål og ved-tægter. Medlemmer
under 18 år optages med forældre eller værges underskrift. Der kan kun tegnes medlemskab som aktivt medlem.
Alle aktive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.
Personer under 18 år kan være repræsenteret af forældre eller værge.

§5. Kontingent:
Klubbens kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingenter opkræves
helårligt pr. 1. april forud.
Medlemmer der ikke har betalt deres kontingent 2 måneder efter rykker, betragtes som værende, ikke medlem.
Medlemmer som ønsker at blive genoptaget i klubben kan ikke genoptages i klubben medmindre deres restance indbetales.

§6. Udmeldelse, eksklusion:
Enhver udmeldelse, sker ved skriftlig henvendelse til klubbens kasserer, og senest 14 dage før kalenderårets
udløb. Udmeldte medlemmer har krav på skriftlig bekræftelse.

Eksklusion: Bestyrelse kan ekskludere et medlem når særlige forhold giver anledning hertil. Beslutning herom
kræver at 2/3 af bestyrelsen stemmer for. Den ekskluderede skal inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have
mulighed for at fremføre et forsvar og kan kræve, at afgørelsen træffes på førstkommende generalforsamling.
Et medlem kan ligeledes ekskluderes, når der stilles forslag herom, fra mindst halvdelen af klubbens medlemmer, og eksklusionen vedtages efter samme procedure som ved vedtægtsændringer, jf. §15.
Den ekskluderede har krav på inden 3 døgn før generalforsamlingen, at blive informeret om indstillingen til eksklusion. Ligeledes har den indstillede til eksklusionen, ret til at forsvare sig på generalforsamlingen.

§7 Ordinær generalforsamling:
Generalforsamlingen har, med de indskrænkelser disse vedtægter giver, den højeste myndighed i alle klubbens forhold.
Ordinær generalforsamling, afholdes hvert år i februar måned. Der indkaldes med min. 3 ugers varsel. Varslet
gives via meddelelse i enten sejlklubbens blad, på sejlklubbens hjemmeside eller lokale aviser.
Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før afholdelse på tilsvarende måde.
Forslag der ønskes behandlet til vedtagelse på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 14 dage
før afholdelsen.
Forslag skal optages på dagsordenen.
Stemmeberettigede: Alle aktive medlemmer, der har betalt kontingent til klubben inden 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance er stemmeberettiget. Personer under 18 år kan stemme som
anført under §4.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§8 Dagsorden.:
Dagsordenen ved ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punker.
	1. Valg af dirigent
	2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
	3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. Budget for det kommende år
	4. Fastsættelse af kontingent.
	5. Behandling af indkomne forslag.
	6. Valg af bestyrelse
	7. Valg af revisorer
	8. Valg til div. udvalg
	9. Eventuelt

§9. Generalforsamlingsledelse:
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent til at lede generalforsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem
af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal eller reglerne i §6,§15 og §17. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Såfremt mindst to af de stemmeberettigede begærer skriftligt valg, skal ønsket herom efterkommes. Afstemning om eksklusion sker altid ved skriftlig afstemning.
Beslutninger på generalforsamlingen protokolleres. Forhandlinger på generalforsamlingen protokolleres i det
omfang dirigenten bestemmer.

§10. Ekstraordinær generalforsamling:
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Ligeledes kan 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer, skriftligt stille krav om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen indkalder senest 1 mdr. efter begæringen er fremsat, til ekstraordinær generalforsamling med det, eller de punkter
der ønskes behandlet. Indkaldelsesvarsel følger bestemmelserne i §7.

§11. Bestyrelsens valg. Bestyrelsens opgaver og virke:
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og yderligere 3 bestyrel-sesmedlemmer.
Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen på generalforsamlingen. Medlemmerne i bestyrelsen vælges for 2 år ad
gangen og afgår på skift med 3 og 4 personer. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger, og
forhandlinger forpligtiger klubben, i henhold til lovgivning og vedtægter. Bestyrelsen er ansvarlig overfor Jammerbugt Byråd, for anvendelsen af de af Jammerbugt Kommune bevilligede tilskud, anviste lokaler, og for
regnskaber og øvrig offentlig dokumentation vedr. klubben.
Bestyrelsen skal på kommunens forlangende, indsende bestyrelsens beretning til Jammerbugt Kommunes folkeoplysningsudvalg.

§12. Bestyrelsens konstituering og tegningsret:
Bestyrelsen konstituerer sig snarest dog senest 14 dage efter valget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer inkl. formand eller næstformand er til stede.
Foreningen tegnes af formanden, og næstformanden i forening, eller af en af disse i forening med to bestyrelsesmedlemmer.

§13. Regnskab – budget:
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden 30,januar afgive driftsregnskab og status for det
forløbne år til klubbens revisorer.
Regnskaberne og status forelægges generalforsamlingen iflg. vedtægterne §8 til godkendelse. Regnskabet
skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen og den / de valgte revisorer. Årsregnskabet opgøres i
overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav til klubben.
Såfremt klubben modtager offentlige tilskud revideres regnskabet af den / de ifølge vedtægterne §8 valgte revisorer i overensstemmelse med regnskabsinstruks for foreninger/ klubber, der modtager offentlige tilskud i
henhold til Folkeoplysningsloven.
Såfremt klubben ansøger Jammerbugt kommune om aktivitetsstøtte / lokalestøtte indsendes kommunens specielle skema herom med underskrift af bestyrelse og revisor.
Bestyrelsen udarbejder hvert år budget for det kommende år til godkendelse på generalforsamlingen jævnfør. §8 stk. 3.

§14. Revisor:
På den årlige generalforsamling vælges to kritiske revisorer jf. §8.
Samtidig vælges en revisorsuppleant. Valget gælder for et år.
Revisorerne gennemgår det samlede regnskab jf. §13 og påser, at beholdninger er til stede. Revisorerne påtegner driftsregnskab og status i henhold til §13. Revisorerne har til enhver tid ret til at efterse regnskab, og
beholdning.

§15. Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget. Opnås der flertal uden at generalforsamlingen er beslutningsdygtig, kan bestyrelsen indkalde ti! ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan komme til fornyet afstemning. her skal 2/3 af de stemmeberettigede stemme for vedtagelse af ændringen for at opnå gyldighed.
Indkaldelsesvarsel for ekstraordinær generalforsamling er som for ordinær generalforsamling jf. §7.
Bestyrelsen kan ved ordinær generalforsamlings indkaldelse varsle ekstraordinær general forsamling umiddelbart efter afholdelse af den ordinære.

§16. Hæftelse:
Bestyrelsen hæfter normalt ikke personligt for gæld og andre forpligtigelser i klubben, udover det der normalt
gælder efter Dansk lovgivning herom.
Modtager klubben tilskud efter Folkeoplysningslovens §31 stk. 2. hæfter bestyrelsen personligt for de tilskud,
som klubben har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskra-vet er opstået ved retsstridig handling, eller
undladelser der kan tilregnes som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsen hæfter i øvrigt ikke personligt for
klubbens tilskud efter Folkeoplysningsloven.

§17. Klubbens opløsning:
Beslutning om klubbens opløsning kan kun foretages på en generalforsamling med dette punkt på dagsordenen.
Til denne beslutning kræves at mindst 1/2 af klubbens medlemmer er til stede og mindst 3/4 af disse stemmer
for.
Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig indkaldes til ny generalforsamling hvor simpelt stemmeflertal er nødvendigt for opløsningen. Generalforsamlingen træffer afgørelse om, hvordan klubbens midler skal
fordeles.
I tilfælde af opløsning kan klubbens midler kun anvendes til idrætslige formål i Jammerbugt kommune.
Såfremt klubben modtager tilskud efter Folkeoplysningslovens bestemmelser skal eventuelle frie midler anvendes til almennyttige formål indenfor Folkeoplysningslovens område.
Vedtægter for
Gjøl Sejlklub
Rev. 2010 iht. generalforsamlingsbeslutning

6

8

9