Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling den 8. februar 2022 kl 19.00 i sejlklubbens klubhus. 

Dagsordenen ved ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punker.
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. Budget for det kommende år
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisorer
8. Valg til div. udvalg
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet til vedtagelse på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før afholdelsen, dvs senest den 25. januar 2022

Categories:

Tags:

Comments are closed